โรงเรียน โยธินบำรุง (ย.บ.) ตำบล ปากพูน อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ