โรงเรียน ทุ่งสังพิทยาคม (ท.ส.พ.) ตำบล ทุ่งสัง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ