โรงเรียน สตรีทุ่งสง (ส.ท.ส.) ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ