หน่วยงานในสังกัด สพม.12 ที่ใช้ระบบ ObecLMS 3.2
.
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง
   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 2.โรงเรียนทุ่งสง 1.โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 
   3.โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 4.โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 2.โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
   5.โรงเรียนโยธินบำรุง 6.โรงเรียนนาบอน 3.โรงเรียนตะโหมด
   7.โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 8.โรงเรียนบางขันวิทยา 4.โรงเรียนประภัสสรรังสิต
   9.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ึศึกษา 10.โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
5.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
   11.โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 12.โรงเรียนปากพนัง 6.โรงเรียนปัญญาวุธ
   13.โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 14.โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 7.โรงเรียนวชิรธรรมสถิตย์
   15..โรงเรียนคงคาประชารักษ 16. โรงเรียนสตรีทุ่งสง 8.โรงเรียนอุดมวิทยายน
.  17.โรงเรียนปากพูน 18.โรงเรียนเชียรใหญ่ 9.โรงเรียนหารเทารังษีประชารรค์
   19.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 20.โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 10.โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
   21.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 22.โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  
   23.โรงเรียนเสาธงวิทยา 24.โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  
   25.โรงเรียนชะอวด 26.โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม.  
   27.โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 28.โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
      
ประกาศ : โรงเรียนใดที่ต้องการขอพื้นที่ เพื่อฝากเว็บ ObecLMS e-Learning ของโรงเรียน ให้ ดาวน์โหลด ใบสมัครเพื่อขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์และกรอกข้อมูล  
เสนอผู้บริหารลงนาม หรือแจ้งลิงค์ของเว็บไซต์ที่มี และส่ง e-Mail มาที่ : trirong@sea12.go.th เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะส่งชื่อ รหัสผ่าน และรายละเอียดเว็บไซต์กลับไปทาง e-mail
       


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
โทรศัพท์ 075345050 ต่อ 107 โทรสาร 075345050 ต่อ 100
Email : Admin : trirong@sea12.go.th